PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

  1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Batao Sp. z o.o., ul. Wittmanna 45, 64-310 Lwówek. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@batao.pl.
  2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
  3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
  6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1)         możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2)         możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;

3)         możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.